voorzitter.

 

Met uw goedvinden wil ik als laatste portefeuillehouder mijn bijdrage leveren, laatst maar zeker niet het minst.

De facetten zijn ondernemen, bouwen, volkshuisvesting, handhaving, toezicht, milieu, welzijn. Maar bovenal Ruimtelijke Ontwikkeling. Ordenen is dingen doen aan de achterkant, ontwikkelen is aan de voorkant zaken vormgeven ofwel ondernemen. Ik wil u over enkele maanden verrassen met een ontwikkelkaart van 2050. Over visie gesproken.

Ik heb maar weinig tijd dus ik begin pragmatisch aan de vele vragen die gesteld zijn. De vragen geven aan dat we het hebben over boeiende interessante onderwerpen, mijn dank er voor.

 

Ondernemen

Staphorst is een ondernemende gemeenschap, we hebben veel ZZP-ers of starters, we zijn bijzonder creatief. Het bruist van energie. Om dit te reguleren zijn we bezig een visie, een bedrijvigheidsscenario. Hoe ziet ondernemend Staphorst er over 25 jaar uit? Hiertoe hebben we iemand nodig die de taal van de ondernemers spreekt en verstaat. En tegelijkertijd de vertaalslag gaat maken naar de gemeente. Dit is een accountmanager zoals al aanwezig in Steenwijkerland, Westellingerwerf en Zwolle. Deze persoon komt niet in dienst van de gemeente, hij wordt gefaciliteerd en kan hooguit onkosten declareren. En tot uw geruststelling er hebben zich al personen gemeld.

Het motto is: De gemeente faciliteert en ondersteunt de ondernemers. Startende ondernemers moeten ruimte krijgen in bedrijfsverzamelgebouwen, hiertoe speelt de gemeente een bemiddelende rol met andere locale ondernemers die actief zijn in projectontwikkeling. Het terrein Oosterparallelweg, bedrijfsklaar eind 2012, biedt juist plaats aan startende ondernemers die behoefte hebben aan relatief kleine hoeveelheden industriegrond.

 

Ondernemers timmeren aan de weg en willen hun naam, kennis en kunde verspreiden. De gemeente wil dit faciliteren op de unieke zichtlocatie A28. Het ultieme doel hierbij is een reclamemast. Afgelopen tijd zagen we bij hoogtij dagen veel illegale reclameborden die natuurlijk zijn verwijderd. Ondernemers gaven aan graag een legale manier te willen aanwenden die dan betaald wordt. Her en der in het land zijn dergelijke masten aanwezig. We focussen op een locale invulling, proefondervindelijk levert al op dat horeca, industriebedrijven klein en groot gebruik willen maken van deze mogelijkheid. De gemeente heeft de regie en via een jaarlijkse veiling willen we minimaal 50 k binnen krijgen. Een eerste verkenning levert op dat dit slechts een bodemgrens is. Er is lokaal zeer veel animo dat we eerder 2 dan 1 mast moeten plaatsen of een hogere mast. Een dergelijke mast past in het huidige reclamebeleid. Gezien het feit dat dit college een intensief contact onderhoud met ondernemers weten we wat er leeft en gaan we de themaís die ondernemers willen benadrukken samen verder vormgeven, denk hierbij aan de combinatie bedrijfsscholen etc. Bedrijfsbezoeken hebben een zakelijke insteek, gebaseerd op themaīs zoals opleidingen, werkgelegenheid etc.

 

Markt

Op de markt is uw gulden een daalder waard. De munt is gewijzigd maar de mogelijkheden bestaan nog volop. Met de marktkooplieden hebben we een heel goed bilateraal overleg, per kwartaal stemmen we samen met de marktmeester zaken af. De kosten voor elektra en de marktgelden brengen we in overeenstemming. We komen tot een eerlijk kostendekkend tarief. Stimuleren behoeft geen geld te zijn, maar ook hier kan de gemeente door het meedenken met de kooplieden om tot een kwalitatief betere markt te komen. We houden rekening met de wensen van de marktkooplieden, die willen dat Staphorst De markt van Nederland wordt. De markt wordt betrokken worden in detailhandelsvisie.

 

Duurzaamheid.

Voor het eerst is in de begroting een klimaat en duurzaamheidsparagraaf opgenomen. E.e.a. is al aangegeven in coalitieakkoord. Duurzaamheid is een belangrijk aspect voor de provincie.

Niet alleen voor gemeente is milieu belangrijk maar ook voor de provincie is het een speerpunt aan het worden. Sinds jaar en dag zijn het golfbewegingen, milieuaspecten die duurzaamheid koppelen aan economie.

Slok (stimulering locale ontwikkeling klimaat) projecten binnen onze eigen programma.

Energiemanagement gemeentelijke gebouwen

Frisse scholen

Energie besparing openbare verlichting. Rendo heeft een scenario voor LED verlichting. De technologische oplossing bieden voldoende mogelijkheden om een besparing van 30 % op te leveren. Op de Baarge wordt een eerste start gemaakt.

Met Steenwijkerland, Dalfsen en Zwartewaterland projectgroep Energietransitie. Ook ROVA en Rendo willen hierin een rol spelen.

Duurzaamheidsprojecten:

Windenergie: er liggen een tweetal initiatieven, binnenkort volgt notitie.

Biomassa, we hebben ondernemers met concrete plannen.

Energietransitie

SLOK: van burger tot bedrijf denk aan energieloket, duurzaamheid binnen bplannen.

Niet alleen een geurbeleid maar nog belangrijker er moet een geluidsbeleid worden uitgevoerd. Een presentatie van geluidsbeleid komt wellicht dit jaar nog in de raad.

 

Ruimtelijke Ontwikkelingen

Status bestemmingsplan Buitengebied

Van de 6 actualiseringsplannen zijn er 3 afgerond, te weten Staphorst-dorp, Rouveen en IJhorst / Punthorst.

De resterende 3, Buitengebied, De Streek en Bedrijfsterreinen, zijn op dit moment volop in bewerking. Met name De Streek en het Buitengebied zijn veelomvattende, intensieve projecten, die veel aandacht vragen.

De Streek heeft als gevolg van externe factoren enige vertraging opgelopen ten opzichte van de oorspronkelijke planning. De inventarisatie, die aangepast is aan de BAG-eisen,(Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en het opstellen van het geurbeleid. Ook de Esch 0 heeft momenteel hoge prioriteit in verband met de samenloop met de WVG.

Ondanks dat alles kan het voorontwerp- bestemmingsplan De Streek deze maand voorgelegd worden aan de bewoners, die onder meer tijdens 4 inloopavonden de kans krijgen kennis te nemen van het plan.

Het bestemmingsplan De Streek is veel omvattend en dan hebben we nog het proces van het bestemmingsplan Buitengebied. De inventarisatie is afgerond, de Nota van Uitgangspunten is vastgesteld en er zijn veel gesprekken gevoerd met / bezoeken afgelegd bij bewoners in het buitengebied. Op de NVU komen wij overigens in januari 2011 nog bij u terug, omdat de provincie een aantal kanttekeningen bij dit beleidsdocument heeft gemaakt. De provincie geeft aan dat het buitengebied een kwaliteitsimpuls moet krijgen. Dit geeft beperkingen maar anderzijds ook weer meer ruimte.

Het vervolg, het afronden van het voorontwerp-bestemmingsplan vraagt veel tijd in verband met de vereiste zorgvuldigheid. Het streven is om het voorontwerp-plan begin volgend jaar af te ronden. Vaststelling vindt dan ongeveer 1 jaar later plaats, nog ruim voor de wettelijke gestelde datum van 1 januari 2013. Dit is nog wel afhankelijk van de discussie over het al dan niet opstellen van een plan MER. Mochten we hiertoe over (moeten gaan) dan al dit zeker de nodige vertraging tot gevolg hebben.

 

Denktank Volkshuisvesting

Als college hebben we volkshuisvesting tot een speerpunt gebombardeerd. We willen niet achter de feiten aanlopen maar aan de voorkant zaken regelen. We praten met alle wooncorporaties in onze gemeente, ook met corporaties die nog niet actief zijn bij ons. Ook projectontwikkelaars, makelaars en financiŽle instellingen zijn partners in onze denktank.

Woningbouw doen we in overleg met de projectontwikkelaar en financier op basis van de info voor de woonvisie. Bureau Catalist heeft exercitie uitgevoerd voor openbreken contract. We spelen in op de vraag door partiŽle herzieningen in overleg met projectontwikkelaar. Per nieuwbouwwijk en tijd stemmen we vraag en aanbod af. Flexibiliteit is geen toverwoord. Zo projecteren we momenteel levensloopbestendige woningen in IJhorst.

De woningbouw op De Slagen komt tot verdere ontwikkeling door een soortement Task Force te vormen waarbij per 2 weken wordt gecommuniceerd tussen projectontwikkelaar, Financier, makelaar en aannemers. Strategie en tactiek op elkaar afstemmen.

 

Zorgcombinatie/Woonservice gebieden

Komende jaren staan ook in Staphorst veranderingen op stapel, vele jongere ouderen zullen zich als ouderen beraden op de toekomst. Niet iedereen zal zich thuis voelen in een centraal verzorgingstehuis. De provincie en woningcorporaties denken in decentrale oplossingen: Woonservice-zones. Op deze manier kan de demografische behoefte veel beter worden ingevuld. Tevens kunnen bestaande gebouwen of percelen worden gebruikt. Met name de zorgcombinatie op Reformatorische grondslag is hier ver mee. Ook hier blijkt dat een combinatie van zorgverleners, woningcorporaties, overheid en aanvragers veel creativiteit naar voren brengen. Het komt tegemoet aan de vraag uit de bevolking van zowel IJhorst, Staphorst-Oost, Staphorst-West en Rouveen. Ook in dit verband is de combinatie volkshuisvesting en welzijn/zorg zeer interessant. Zorgcombinatie Zwolle werkt aan 30 verpleeghuisbedden in Rouveen, grondtransactie is aanstaande. (320 k).

 

Handhaving

Voor handhavingszaken vragen inzet en tactiek van onze medewerkers, als gemeente moeten we letten op opleiding cq. kennis, ervaring en tijd. In DSZ verband zal aangaande de bezettingsgraad, dus de inzet, hier aan opschaling gedacht moeten worden. Momenteel wordt met de 11 gemeenten in IJsselland een pilot opgesteld voor een netwerk-RUD (Regionale uitvoeringsdienst) op deze manier zou de kwaliteitseisen kunnen worden voldaan. Een vorm van samenwerking is een virtuele RUD. Voor de generalistische taken, als zijnde vergunningverlening, voldoet DSZ aan WABO eisen. Een RUD zal wellicht grosso modo geen besparing opleveren voor de gemeenten. Als gemeente zouden we in principe 2,5 fte nodig zijn voor handhaving en toezicht bouw. Per 1 jan 2011 krijgen we een zeer ervaren deskundige medewerker die voldoet aan de kwaliteitscriteria van VROM, dit betekent dat we via de RUD 1,5 fte weg moeten zetten.

 

Toezicht

Om de meest effectieve en efficiŽnte vorm van toezicht te krijgen onderzoeken we de alternatieven. Een vorm zou kunnen het certificeren van bouwers dat betekent dat voor een bepaalde categorie zij zelf het landelijk voorgeschreven toezichtprotocol moeten hanteren en dat rapporteren aan ons. Ook een protocol voor architecten ligt in het verschiet.

 

AMBC

Er is een vorm van regulier overleg met AMBC en haar adviseurs. Hoofddoel is in eerste instantie de toekomstplannen te spiegelen aan de milieufacetten. Als deze materie inzichtelijk is wordt overgegaan tot ruimtelijke inpassing, dan zal de provincie betrokken worden. De uitvoering is reeds gestart en komt de komende tijd tot een nadere invulling.

Fasegewijs komt de uitvoering tot stand en wellicht dat binnen een jaar al een uitbreiding van activiteiten kan plaatsvinden, in de vorm van een minibaan.

 

Omgevingsloket

Per 1 oktober is de WABO van kracht geworden en als gemeente waren en zijn we gereed om de nieuwe procedures te hanteren. De werkprocessen zijn volledig geborgd en vastgelegd. De uitvoering tussen de afdelingen wordt nu verder vormgegeven. De reorganisatie speelt hierin een rol, denk hierbij aan monumenten.

Belangrijk is de invoering van de 1 loketgedachte, alle vergunningaanvragen worden door 1 verantwoordelijke gemanaged. (casemanager). Communicatie naar de burgers en bedrijven is zeer belangrijk, in een communicatieplan WABO is dit verder vastgelegd en onderbouwd. Alle vragen die betrekking hebben op wonen en ondernemen komen centraal binnen bij LOKET zes. Blijkbaar voldoet het aan een behoefte en krijgen we goede respons. Met het spreekuur willen we ook de afstand naar de aanvragers klein houden. Ook moet de afstand tussen bestuur en organisatie klein zijn en implementeren we dus het spreekuur binnen het omgevingsloket. De goede snelle dienstverlening is het meest belangrijke naar burgers en ondernemers. De implementatie van de WRo is zowel qua procedures als digitalisering ingebed. De goede verhoudingen met provincie moeten we uitbuiten en ik hoop dat de raad meewerkt aan het zgn. pleasen van de andere overheden. Tevens zij we vanaf 1 oktober 2010 WABO-proof.

Binnen de WABO wordt het vergunningvrij bouwen aangegeven. Deregulering is een doelstelling van de WABO. In het kader van minder regels gaan we als gemeente een proef doen met welstandsvrij bouwen. Te denken aan: een cluster woningen in een nieuwbouwwijk. Het tijdstip is vanzelfsprekend afhankelijk hoe we in de denktank tot adviezen komen en de voortgang van de woningbouw. Het eerste halfjaar 2011 komen we met voorstellen.

 

Welzijn

Na zoín lange sessie denk ik na over uw welzijn en het welzijn in algemeen:

WetSocialeWerkgelegenheid De Reestmond

Een aantal fracties hebben reacties gegeven op de berichtgevingen rondom WSW en voorstellen van het vorige kabinet op Prinsjesdag.

De begroting van Reestmond 2011 en de mogelijke maatregelen staatnop de agenda van het AB en DB Reestmond van 12 november. De gewijzigde begroting laat een tekort zien van bijna 1,2 miljoen. Voor Staphorst zou dit kunnen resulteren in een bijdrage van 168 k. Ons uitgangspunt is dat de Reestmond een sluitende begroting moet maken. Reestmond heeft hier inmiddels al over nagedacht en informeel zijn al diverse mogelijke scenarioís gepasseerd.

Het verhogen van de omzet via inbestedingen (bijv. extra groenonderhoud van gemeenten) is een voorbeeld. Ook binnen de WMO zijn nog mogelijkheden. Het ontslaan van mensen met een WSW-indicatie biedt geen oplossing. Het aantal personen SEís is gekoppeld aan een taakstelling. Minder WSW werknemers in dienst wil zeggen een onderrealisatie van de taakstelling en terugbetaling aan het ministerie. Een overrealisatie, dus meer mensen, betekent zelf geld bijleggen.

Het is dus zaak dat Reestmond de omzet verhoogd, de kosten verlaagd, efficiŽnter werkt en meer samen gaat werken met ander organisaties. (wellicht fuseren).

Ook willen we de ondernemers oproepen zoveel mogelijk gebruik te maken van De Reestmond, juist in onze gemeente zien we hiertoe mogelijkheden.

 

Jongeren.

Jeugdbeleid is het mooiste wat je kunt vormgeven in Staphorst, we zijn een jonge gemeente, en wie de jeugd heeft, heeft immers de toekomst. We zijn voortdurend in contact met de Jongerenwerker, zowel voor de activiteiten, voor een toekomst perspectieven en voor het onderkomen. Alle relevante zaken zijn de revue gepasseerd. Ook hier geldt dat we de zaken aan de voorkant moeten gaan regelen. In overleg met de Jongerenwerker kijken we naar de hele gemeenschap: hoe kunnen we alle jeugd bereiken? Tevens zijn we met corporaties, organisaties in gesprek om te komen tot een professioneel onderkomen. Juist deze tijd leent zich voor planvorming. Binnenkort verwachten we van de corporaties een plan van aanpak of nog beter een totaalplan voor we een nieuwe dienstencentrum met plek voor ouderen en jongeren.

 

[Huisvesting Vluchtelingen)

 

Onze woningcorporaties hebben de laatste tijd de woningen ingezet voor WMO. Momenteel hebben we een tweetal woningen aangeboden en moeten afwachten hoe de COA tot een invulling komt. Op deze wijze hopen we op termijn weer te voldoen aan de verplichtingen.

 

Centrum voor Jeugd en Gezin 

De gemeenten moeten in 2011 tot een invoering komen van het centrum voor jeugd en gezin. Het college heeft een pas op de plaats gemaakt en momenteel onderzoek ik hoe de implementatie het meest effectief en efficiŽnt kan plaatsvinden. Welk probleem wordt door wie opgelost? Het blijkt dat de diverse instellingen naast elkaar werken of niet op elkaar aansluiten. Het CJG moet duurzaam worden ingebed, waarbij de gemeente is verzekerd dat de kosten de komende jaren zijn ingebed in bestaande budgetten.

Ook komt de jeugdzorg tot het takenpakket van de gemeenten, hopelijk ook de bijbehorende geldstromen die nu door de provincie worden besteed.

Voor het inbedden van CJG binnen de bestaande organisaties moet er voldoende chemie zijn van de diverse instellingen dat dit nieuwe instituut voor alle partijen DE oplossing is. Het onderwijs, de zorg en huisartsen vervullen een cruciale rol. Het college trekt geen extra budget uit voor CJG het moet behoren tot het takenpakket van de bestaande organisaties.

Visie welzijn en volkshuisvesting: Voor beide sectoren zijn we bezig met een denktank om de komende decennia in beeld te brengen en daarop het beleid te formuleren. Niet achter de feiten aanlopen maar de zaken aan de voorkant regelen. Ook hier moeten we ondernemend opereren.

 

2 november 2010

 

Wethouder Ing. J. Talen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

      **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liberaal in Staphorst, respect, vrijheid en verantwoordelijkheid